Följ Rädda Barnen

Betänkandet ut ur skuldfällan

Nyhet   •   Jan 21, 2014 09:48 CET

En uppväxt med knapp ekonomi har konsekvenser för barn på en rad områden. Överskuldsättning liksom en eventuell skuldsanering medför långa perioder av mycket ansträngd ekonomi SOU 2013:72.

Barn i de berörda familjerna har ofta en mindre aktiv fritid och riskerar att tvingas avstå från skolaktiviteter som kostar extra, att utsättas för mobbning och hamna i ett svårbrutet socialt utanförskap. De löper även större risk att inte klara skolan med godkända betyg och de har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. Barn i ekonomisk utsatthet upplever själva att de ofta tar ett stort eget ansvar för såväl familjens ekonomi som föräldrarnas välmående. Många känner sig utanför och annorlunda och oroas över familjens situation.
Det är därför av största vikt att samhällets stödsystem för föräldrar i ekonomiskt utsatta situationer, där skuldsanering är ett exempel, omfattar ett starkt barnperspektiv i alla delar. Vad gäller skuldsaneringsprocessen, finns möjligheter att stärka barnperspektivet i alla komponenter i förhållande till utredningens förslag. Det skulle bland annat innebära prioritering av barnfamiljer både för att få tillgång till skuldsanering och i det stöd som ges under processen.
Att processen är effektiv och minimerar de negativa konsekvenserna för barnet.
Att de yrkesverksamma som möter familjerna har en god kompetens om barns rättigheter och behov, samt att barn själva har tillgång till anpassad information.
Det är även viktigt med en välfungerande samverkan mellan budget- och skuldrådgivare, försörjningsstöd och socialtjänst i övrigt för att de barn som lever i familjer med skuldsanering ska få adekvat stöd.

Läs hela remissvaret.