Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Rädda Barnen är starkt kritisk till lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och avstyrker den i sin helhet. I synnerhet är det den totala avsaknaden av ett barnrättsperspektiv i förslagen som vi vänder oss mot.

Utkastet saknar en barnkonsekvensanalys, något som ska göras i enlighet med artikel 3 i Barnkonventionen och som tydliggörs i den allmänna kommentaren nr 14 från FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s Barnrättskommitté).

Vidare saknar utkastet tydliga referenser till FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som är ett av de internationella åtaganden som Sverige har, och som regeringen, i utkastet, säger sig använda som måttstock för vilken nivå lagen ska utformas efter. Många av förslagen i utkastet går stick i stäv med Barnkonventionens bestämmelser, dess anda och hur den, enligt FN:s Barnrättskommitté, ska tolkas.

Rädda Barnen ställer sig också frågande till motiven till lagen. I utkastet finns ingen förklaring till varför lagen måste införas och vara så långtgående, förutom den generella skrivningen att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Rädda Barnen saknar en motivering till vad det är som utgör detta hot, och varför inte andra åtgärder kan vidtas istället för denna väldigt långtgående lag, som kommer få stora konsekvenser för många enskilda asylsökande, inte minst barn.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.