Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnrättighetsutredningen

Rädda Barnen välkomnar att Barnrättighetsutredningen idag, efter tre års arbete, har lämnat över sitt slutbetänkande till Barnminister Åsa Regnér. Rädda Barnen har drivit på för att Barnkonventionen ska bli lag under många år och har suttit med i en referensgrupp till utredningen.'

Rädda Barnen är dock djupt bekymrade över hur förslaget om att göra Barnkonventionen till lag ska gå ihop med förslaget om att inskränka möjligheterna till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening för barn på flykt som regeringen nyligen kom med.

Rädda Barnen påpekade i sitt remissvar att förslaget bryter mot grundläggande rättigheter i Barnkonventionen och att det anmärkningsvärda i att förslaget helt saknar en barnkonsekvensanalys. Samtidigt påpekar regeringens utredare att en barnkonsekvensanalys är central för genomförandet av barns rättigheter.

Det finns positiva delar i utredningen. Kunskapslyftet gällande barnkonventionen är välkommet och kommer göra konkret skillnad. Utredningen har också gjort ett gediget arbete i att lokalisera och påpeka de brister som finns när det gäller att se till barnets bästa, barnet rätt att bli hörd och barnet som rättighetsbärare. Att utredningen också har konkreta förslag på hur man ska komma tillrätta med dessa problem i utlämningslagen och i LSS är välkommet.

Hur barnkonvention ska förhålla sig till de nya lagarna gällande migration är fortfarande höjt i dunkel.

Att utredaren å ena sidan lyfter vikten av en gedigen barnkonsekvensanalys samtidigt som regeringen presenterar förslag på migrationsområdet som fullständigt saknar barnkonsekvensanalys är djupt problematiskt. När barnkonvention blir lag i Sverige så måste den gälla alla barn. Med de nya förslagen på migrationsområdet riskerar vi att skapa ett A och B-lag av barn i Sverige vilket går stick i stäv med Barnkonventionen.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.