Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Allmänna råd om hem för vård eller boende

Sammanfattning av Rädda Barnens yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (Dnr 934).

Rädda Barnen har yttrat sig över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende. Mot bakgrund av tidigare nyhetsrapportering och granskningar bland annat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är det högst tveksamt om barn och unga som är placerade i HVB faktiskt får den hjälp de behöver. Rädda Barnen välkomnar därför åtgärder för att komma till rätta med dessa sedan länge kända brister.

Rädda Barnen anser dock inte att förslaget i tillräcklig utsträckning klarar denna utmaning. Vården på HVB ska för alla barn vara trygg och säker och vistelsen vara meningsfull. Med låg utbildning hos personal tillsammans med ett stort utbud av hemmasnickrade och icke utvärderade metoder och behandlingsinsatser, samt brister i tillsyn av befintliga verksamheter, finns en överhängande risk för att den vård som erbjuds inte håller måttet.

Rädda Barnen välkomnar förslaget i de delar som innebär stärkta krav på kompetens hos personalen men avstyrker förslaget med motiveringen att vi anser att det saknas skäl till lägre krav på kompetens för HVB, som inte bedriver verksamhet där behandling ingår eller som tar emot personer för utredning. Rädda Barnen anser att det är en brist att sänka kravet för den typ av verksamhet som benämns som HVB utan behandling och/eller utredningsuppdrag utan att specificera närmare vilken kompetens som krävs. Mot bakgrund av både aktuella och sedan länge kända brister inom HVB-vården bedömer Rädda Barnen att det är av yttersta vikt att flexibla och behovsanpassade lösningar tas fram utan att ge avkall på kvalitet, trygghet och säkerhet i vården.

Sammanfattningsvis anser Rädda Barnen att det finns behov av förbättrad tillsyn och kontroll av hur kraven inom HVB efterlevs, samt möjlighet till kraftfulla åtgärder i de fall det visar sig att tillämpningen brister.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.