Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor

Rädda Barnen kommenterar regeringens skrivelse ”Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige” Skr 103/14:91

Den 25 februari lämnade regeringen över en skrivelse till riksdagen, Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige. Skrivelsen samlar de åtgärder som regeringen har vidtagit inom barnrättsområdet de senaste åren, och presenterar även en del nya initiativ.

Välkomnar fokus på ekonomiskt utsatta barn

Rädda Barnen välkomnar det fokus som finns i skrivelsen på aktiviteter riktade mot barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer. Konsekvenser av att leva med socioekonomisk utsatthet visar sig på flera områden som skola, hälsa och fritid. Därför är en övergripande handlingsplan viktig och välkommen för ett samlat grepp. Särskilt glädjande är det uppdrag som har getts till länsstyrelserna i Skåne län och Västerbottens län, att stödja kommunernas arbete med kommunala handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn. Rädda Barnen och särskilt lokalföreningarna har aktivt arbetat för att ett övergripande arbete ska komma till stånd. Att regeringen nu går vidare och ger stöd för att utarbeta handlingsplaner är ett viktigt steg för att barn i ekonomiskt utsatta situationer får möjlighet till bättre livsvillkor.

De flesta beslut som rör barn fattas på kommunal och landstingsnivå. Rädda Barnen konstaterar i tilläggsrapporten till FN:s kommitté för barnets rättigheter, som vi skickade in den 25 februari, att ett barns möjligheter att få stöd och skydd är väldigt beroende på var i landet man bor. Barnkonventionen tillämpas väldigt olika runt om i vårt land. Rädda Barnen välkomnar därför det uppdrag regeringen ger Länsstyrelsen i Jönköpings län att ta fram ett förslag på hur länsstyrelserna kan stötta kommuner och landsting för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs. Detta är ett steg i rätt riktning för att säkerställa likvärdighet.

Skrivelsen berör inte tredje tilläggsprotokollet

Rädda Barnen saknar att regeringen i sin skrivelse inte berör det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, som rör en klagomekanism för barn till FN:s barnrättskommitté. Sverige har varken signerat eller ratificerat protokollet. Protokollet kommer att träda ikraft den 14 april i år och Rädda Barnen beklagar att Sverige hittills har valt att inte erkänna detta viktiga instrument för barn i Sverige och världen.

I skrivelsen ingår även regeringens nya handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Rädda Barnen är positiva till att man utvidgar området jämfört med tidigare handlingsplaner, till att innefatta alla former av människohandel och exploatering (inte bara för sexuella utnyttjanden) Att involvera privata näringslivet, till exempel turistnäringen, i arbetet för att förhindra exploatering av barn är likaså en positiv och nödvändigt utveckling.

Åtgärder för kompetensutveckling

Rädda Barnen önskar mer ingripande åtgärder när det gäller kompetensutveckling bland de som möter dessa barn och framförallt inom rättsväsendet. Att ta fram utbildningsmaterial och handböcker är bra, men för att dessa ska användas i praktiken krävs obligatoriska utbildningar, kurser och work shops för de personer som möter offren, utreder och dömer i brotten. Rädda Barnen har också påtalat behovet av att flytta lagrummen om barnpornografibrott från nuvarande Kapitel 16 ”Brott mot allmän ordning”, till Kapitel 6 ”Sexualbrott”. Vi tror att en sådan flytt skulle betona allvaret i brotten tydligare, och vi hade gärna sett att regeringen passat på tillfället att se över en sådan möjlighet i samband med framtagandet av handlingsplanen.

Sammantaget välkomnar Rädda Barnen regeringens skrivelse Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige, som blir ett sätt att följa utvecklingen av barns rättigheter i Sverige. Rädda Barnen ser gärna en återkommande skrivelse till exempel vartannat år, för att säkerställa kontinuerlig uppföljning av barnkonventionen i Sverige.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.