Gå direkt till innehåll
Trots åtgärder: barnfattigdom kvar på samma nivå

Pressmeddelande -

Trots åtgärder: barnfattigdom kvar på samma nivå

Årets barnfattigdomsrapportfrån Rädda Barnen visar att andelen barn som lever i fattigdom  i Sverige uppgår till 12,0 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med förra året. Rapporten, som utgår från statistik från 2012, visar att barnfattigdomen uppvisar samma mönster som tidigare år, där risken för barn att hamna i utsatthet är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar.

Enligt rapporten lever omkring 230 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet, vilket i faktiska tal innebär en minskning med 2 000 barn. 

Vår förhoppning var att vi nu skulle kunna se effekterna av den politiska viljan och de reformer som genomfördes under den förra mandatperioden. Så är inte fallet ännu. Den förra regeringens inriktning var positiv med bland annat höjt barntillägg i bostadsbidraget och flerbarnstillägg och vi välkomnar också den rödgröna regeringens fokus på barn i ekonomisk utsatthet. Men allt sammantaget verkar det inte räcka för att bryta det etablerade mönstret, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Barnfattigdomen varierar fortfarande kraftigt mellan Sveriges kommuner, och det finns även  stora skillnader inom städerna. I Malmö lever 31,7 procent av barnen i ekonomisk fattigdom medan andelen är 3,6 procent i kranskommunen Lomma. I Stockholm är barnfattigdomen lägst i Bromma (5,2 procent) och högst i Rinkeby-Kista (36,7 procent). Motsvarande ekonomiska skillnader inom städerna finns även i mindre kommuner.

Det är fortsatt stora skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor för barn beroende på om de har föräldrar som är födda i Sverige eller om de själva och/eller deras föräldrar är födda i ett annat land. Nästan vart tredje barn – 29,1 procent – med minst en utländskfödd förälder lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med 5,2 procent av barn till föräldrar som är födda i landet, vilket innebär att barnfattigdomen är fem gånger högre i denna grupp. Att ha en eller två utländskfödda föräldrar eller en ensamstående förälder är faktorer som var för sig ökar risken för att leva under ekonomiskt knappa förhållanden. Tillsammans förstärker faktorerna varandra: mer än hälften (53,4 procent) av alla barn till ensamstående och utlandsfödda föräldrar levde i ekonomisk utsatthet 2012, jämfört med endast 2,1 procent av alla de barn som bodde med båda sina svenskfödda föräldrar.

- Nya angreppssätt behövs för att på allvar komma åt barnfattigdomen.  Behovet av ett politiskt helhetsgrepp är avgörande och vi menar att det krävs en full översyn av den ekonomiska familjepolitiken. Vi är övertygade om att både stat och kommuner tydligare måste sätta mål för sitt arbete mot barnfattigdom och att alla kommuner bör upprätta handlingsplaner med särskilt fokus på samverkan mellan berörda politikområden, säger Elisabeth Dahlin.

--------

Definition av barnfattigdom: 
Rädda Barnens definition av barnfattigdom har utarbetats tillsammans med Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Den är sammansatt av två delmått, barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Definitionen kan klassificeras som ett så kallat absolut fattigdomsmått, vilket innebär att inkomster under en viss miniminivå räknas som fattigdom.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.