Gå direkt till innehåll
Ny rapport från Rädda Barnen: Vill hitta bättre lösningar för nyanlända barn och deras familjer

Pressmeddelande -

Ny rapport från Rädda Barnen: Vill hitta bättre lösningar för nyanlända barn och deras familjer

För nyanlända barn och deras föräldrar har den första tiden i Sverige stor betydelse. Starten i det nya hemlandet påverkar deras liv på lång sikt, och det är därför viktigt att det blir rätt från början. I Rädda Barnens nya rapport Att hitta hem skildras barnfamiljers erfarenheter av det svenska systemet för mottagandet, samt förslag på förbättringar.

Rädda Barnen har i samarbete med Emerga Institute tagit fram en studie för att lyfta barnfamiljers röster och erfarenheter av det svenska systemet för mottagande. Syftet äratt hitta nya vägar och bättre sätt, för att jobba för barns bästa. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med mottagande, både på kommunal och på statlig nivå.

Resultaten från studien sammanfattas i rapporten Att hitta hem. Här skildras vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer står inför, och vad som kunde ha varit annorlunda, och gjort att det blivit delaktiga i samhället snabbare.

Den osäkra boendesituationen med många påtvingade flyttar, är något som många av barnen och familjerna tar upp som något mycket utmanande. Både för att kunna utvecklas i skolan och för deras sociala integration. Situationen har, inte helt oväntat, haft en mycket negativ inverkan på barnens psykiska välmående. För föräldrarna har det dessutom varit svårt att få en tydlig bild av vad som förväntas av dem som föräldrar och invånare.

- Vi har de senaste åren sett att det varit stort fokus på arbetsmarknad och att få nyanlända vuxna i jobb. Det betyder att det blivit ett minskat fokus på barns och deras familjers integration. Vi har en stor grupp nyanlända barn sedan 2015, men på Rädda Barnen upplever vi att integrationsinsatser för gruppen kommit i skymundan, och att alldeles för lite sådana insatser görs, säger Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens svenska verksamhet.

Viktiga slutsatser från studien:

  • Brist på förståelse från omvärlden av hur ofrivillig flytt påverkar barn och unga både psykosocialt, och vad gäller motivation och prestation i skolan.

    Rädda Barnens rekommendation: Nya system och rutiner behöver skapas för att dessa flyttar ska upphöra. Barnkonsekvensanalyser behöver alltid genomföras, och rutiner som underlättar, när en flytt för en barnfamilj ändå är nödvändig.

  • Skolan ger inte alltid nyanlända elever rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. 
    Rädda Barnens rekommendation: Vi behöver ställa rimliga kunskapskrav och se till att barn och unga får studiehandledning för att få tillgång till bästa möjliga utbildning.
  • Samhällsinformation är inte alltid anpassad till nyanlända föräldrar vilket gör att ett orimligt ansvar läggs på barnen. Barnen får i många fall översätta eller förklara saker om samhället för sina föräldrar.

    Rädda Barnens rekommendation: Vi behöver säkerställa att föräldrar får samhällsinformation som de kan ta till sig och behöver, för att kunna vara ett bra stöd för sina barn.

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare för svenska frågor 072-357 67 56

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.