Följ Rädda Barnen

FN stärker barns rättigheter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 15:29 CETGemensamt pressmeddelande för Rädda Barnen och Plan Sverige


I måndags kväll tog FN:s Generalförsamling i New York ett avgörande steg för barns rättigheter, då de antog ett nytt tilläggsprotokoll till Barnkonventionen. Detta beslut innebär att en ny klagomekanism ska inrättas och användas vid kränkningar av barns rättigheter.


Det nya protokollet innebär att barn som fått sina rättigheter kränkta, men inte getts möjlighet att få sin sak prövad i en nationell instans, själva eller genom företrädare kan lyfta sitt klagomål till en internationell kommitté bestående av barnrättsexperter.  

NGO-gruppen för Barns Rättigheter som sedan 2007 verkat för detta fördrag inom en koalition  som består av 80 internationella och nationella organisationer, däribland Plan och Rädda Barnen, välkomnar nyheten.

 -Det var hög tid att barns rättigheter fick samma utrymme som andra mänskliga rättigheter! Tills idag var Barnrättskommittén den enda av FN:s fördragskommittéer som saknade möjligheten att följa upp individuella ärenden, säger Peter Newell, ordförande för NGO-koalitionen.

- Barns rättigheter är inte längre "mini"-rättigheter.

Varje form av brott mot barns rättigheter kan i och med beslutet prövas av FN:s Kommitté för Barns Rättigheter – vare sig det rör sig om kränkningar av barns rätt till utbildning eller barns rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande och exploatering.

- I vårt arbete har vi alla stött på ett flertal fall av övergrepp mot barn som inte har behandlats av nationella domstolar, säger Sara Austin från NGO-koalitionen. - Det är därför vi har jobbat så hårt de senaste fem åren för att säkerställa att barns röster blir hörda och att stater tvingas åtgärda och beivra dessa brott mot deras rättigheter.


För att ett klagomål skall kunna utredas så måste staten ifråga ha ställt sig bakom det nya tilläggsprotokollet. NGO-koalitionen kommer nu därför att mobilisera sina krafter för att påverka stater att ratificera protokollet. Protokollet måste dessutom antas av minst tio länder innan det träder i kraft.


Bakgrund

En klagomekanism tillåter individer, grupper eller deras representanter vars rättigheter har blivit kränkta av en stat som ratificerat en konvention, att lyfta denna fråga till relevant FN-kommitté. Detta under förutsättning att staten ifråga har ställt sig bakom denna procedur och att samtliga nationella instanser har prövats.

På vilket sätt är denna klagomekanism unik?
•    Barnrättskommittén måste sätta barns bästa i främsta rummet när de ser över individuella fall;
•    I användandet av klagomekanismen skall alltid ett barnvänligt tillvägagångssätt tillämpas;
•    Mekanismer för att förhindra att barn manipuleras finns på plats och kommittén kan underlåta att ta på sig fall som de inte anser vara i barns intresse;
•    Identiteten på den eller de individer som fallet avser kan inte göras offentligt utan individens uttryckliga medgivande; och
•    Klagomål kan bara göras med barnets medgivande, undantaget om personen som gör klagomålet kan motivera varför detta görs å barnets vägnar utan dess medgivande.

Möjliga intervjuer:

 NGO-koalitionenoalition
•    Peter Newell, ordförande (engelska)


    FN:s Kommitté för Barns Rättigheter  .
•    Jean Zermatten, ordförande  (franska)
•    Yanghee Lee,vice ordförande (engelska)


 
För mer information eller för att anordna intervjuer , vänligen kontakta Anita Goh (på engelska, franska eller spanska) på NGO-gruppen för Barns Rättigheter +41 76 358 1222 eller goh@childrightsnet.org


För ytterligare bakgrundsinformation se:

http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/childrightsissues/ComplaintsMechanism/

NGO-koalitionen består av över 80 internationella och nationella enskilda organisationer För närvarande är den organiserad i en arbetsgrupp bestående av Sara Austin (World Vision) och Peter Newell (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children) som gemensamma ordföranden. Gruppen samordnas av Anita Goh (NGO-gruppen för barnkonventionen).
Gruppen består också av: Child Rights Information Network (CRIN), Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIEACP), International Commission of Jurists (ICJ), Rädda Barnen, Kindernothilfe, NGOgruppen för Barnkonventionen, Plan SOS barnbyar, Terre des Hommes International Federation (TDHIF) och World Vision International.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube