Gå direkt till innehåll
​Brott mot barn: polis och åklagare följer inte lagen

Pressmeddelande -

​Brott mot barn: polis och åklagare följer inte lagen

Fortfarande råder brister och stora skillnader runt om i landet när det gäller utredningstiden för våldsbrott mot barn. En ny rapport från Rädda Barnen granskar handläggningstiderna i landets åklagarkammare för brott mot barn. I drygt en tredjedel av fallen lyckas inte åklagarkamrarna utreda inom de lagstadgade 90 dagarna; i Karlstad utreds 83 procent av brottsmisstankarna inom 90 dagar men i Norrköping är motsvarande siffra bara 48 procent.

Utredningar som rör våldsbrott mot barn ska utredas skyndsamt och beslut vara fattat i åtalsfrågan senast 90 dagar efter att det finns en skäligen misstänkt för brottet. Om detta inte sker kan det få allvarliga konsekvenser för det våldsutsatta barnet. Barnets utveckling, självbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av brottet i sig utan också av de följdverkningar en utdragen process och ett uteblivet stöd för med sig. En lång handläggningstid kan bland annat försämra möjligheten att skydda barnet, det kan försvaga kvalitén på utredningen och framför allt innebär det stora påfrestningar på barnet.

- Skillnaden mellan det som står i lagen och den verklighet som brottsutsatta barn möter är helt enkelt för stor. Brottsutsatta barn kan fortfarande inte garanteras det stöd och skydd som de behöver och har rätt till. Barnet blir dubbelt belastat – inte bara av brottet i sig, utan också av de följdverkningar som en utdragen utredningsprocess innebär. Vi ska underlätta, inte försvåra, livet för de barn som vi inte lyckas skydda från våld, säger rapportförfattarna Maria Schillaci och Karin Blomgren på Rädda Barnen.

Att följa upp handläggningstider gällande brott mot barn är ett sätt att bevaka våldsutsatta barns rättigheter:

- När vi för femte gången genomför denna granskning kan vi glädjande konstatera att utvecklingen går i rätt riktning. Samtidigt kan vi aldrig acceptera att det är postnumret som styr hur det våldsdrabbade barnet får stöd. I vissa fall passerar flera år från en polisanmäld brottsmisstanke till en avslutad rättsprocess. Ett år är en ofattbart lång tid för ett litet barn, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Åklagarkammare i landet som bäst klarar att utreda inom 90 dagar:

Karlstad: 83 % av brottsmisstankarna utreds inom 90 dagar från skäligen misstänkt

Jönköping: 79 %

Kalmar: 77 %

Skövde: 76 %

Uddevalla: 74 %

Åklagarkammare i landet som sämst klarar att utreda inom 90 dagar:

Norrköping:  48 % av brottsmisstankarna utreds inom 90 dagar från skäligen misstänkt.

Västerås: 50 %

Örebro: 52 %

Sundsvall: 54 %

Falun: 55 %

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.