Gå direkt till innehåll
Barnfattigdomen i Sverige på fortsatt höga nivåer

Pressmeddelande -

Barnfattigdomen i Sverige på fortsatt höga nivåer

Idag publiceras Rädda Barnens tionde årsrapport om barnfattigdom i Sverige. Rapporten utgår från 2010 års statistik och visar att 242 000 barn levde i ekonomisk utsatthet under 2010. Det är en minskning på 0,3 procentenheter jämfört med 2009 års siffror.

Skillnaderna är fortsatt stora beroende på var i landet man bor, om barnet växer upp med ensamstående eller sammanboende föräldrar eller om föräldrarna är födda utomlands eller i Sverige.

-   Den tidigare ökande trenden har för tillfället avstannat, men i ett rikt land där de flesta barnfamiljer har det bra ställt är det ett misslyckade att så många barn idag lever under gränsen för en skälig levnadsstandard, säger Agneta Åhlund, Rädda Barnens Sverigechef.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter får inget barn diskrimineras, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Trots det har barn som växer upp i familjer med knapp ekonomi ofta inte samma möjligheter och förutsättningar som andra barn. De löper högre risk att bli mobbade, få sämre resultat i skolan, sämre hälsa och de har färre möjligheter till en meningsfull fritid.

Rädda Barnen vill se konkreta resultat för barnen. Som att kunna ta del av skolans undervisning på samma villkor som andra barn. Datorer och mobiler blir allt viktigare och självklara inslag i undervisningen, utrustning som inte alla barn har. Många barn uttrycker att de önskar mer läxstöd i skolan. Och barns möjligheter till att utöva ett fritidsintresse ska inte behöva begränsas av avgifter, dyr utrustning eller svårigheter att åka till en aktivitet.

Det finns idag en ökande medvetenhet om att barnfattigdom i Sverige existerar – och hur utsatt tillvaron kan vara för de familjer som drabbas. Allt fler kommuner tar krafttag och arbetar för att minska barnfattigdomen och dess konsekvenser. Rädda Barnen välkomnar detta men anser att det krävs ett samordnat helhetsgrepp.

-   Både regeringen och samtliga kommuner behöver effektiva samverkande planer för att lindra och förhindra barnfattigdomen i Sverige. Handlingsplaner med tydligt uppsatta mål och uppföljningssystem. Planerna måste följas av resurser, både finansiella och personella, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Ladda ner rapporten här:
http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/Barnfattigdomsrapporten_2012_2_Helhet.pdf

 Ladda ner sammanfattningen av rapporten här:
http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/Barnfattigdomsrapporten_2012_2_Sammanfattning.pdf

För kontakt med Elisabeth Dahlin, Agneta Åhlund eller rapportförfattare Tapio Salonen, ring Rädda Barnens presstjänst: 08 698 90 90 eller mejla till press@rb.se

Fakta:
Rädda Barnens definition av barnfattigdom avser barn i familjer som har så kallad låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd. Rapporten bygger på svensk offentlig statistik från SCB och beskriver situationen 2010.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.