Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens synpunkter på DS 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero

Nyhet -

Rädda Barnens synpunkter på DS 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero

Rädda Barnen har besvarat remissen på DS 2021:13 nationell plan för trygghet och studiero. Rädda Barnen var inte officiell remissinstans, men har ändå valt att besvara remissen då den innehåller frågor av stor relevans utifrån ett barnrättsperspektiv.

Rädda Barnen fokuserar i sitt remissvar på förslagen som hanterar en utökad möjlighet för skolpersonal att ingripa fysiskt för att säkerställa trygghet och studiero i skolan. Rädda Barnen är tveksam till om förslagen är i linje med barnkonventionens förbud mot alla former av våld och ser en stor risk i att utökade befogenheter leder till missbruk och att barn kommer att bli utsatta för våld och kränkningar av skolpersonal. I synnerhet då förslagen inte är tydlig med när fysiska ingripande får göras eller på vilket sätt. Rädda Barnen anser att de förebyggande åtgärderna kunde ha varit tydligare i detta, samt att mer fokus skulle ligga på kompetensutveckling kring alternativa metoder till fysiska ingripanden och hur skolpersonal kan undvika att hamna i situationer där trygghet och studiero måste säkerställas genom att ingripa fysiskt. Vidare anser Rädda Barnen att förslagen saknar ett fokus på samarbete, såväl mellan olika delar av skolan som mellan skolan och andra relevanta instanser i samhället. Detta kan i synnerhet ha stor vikt vid det förebyggande arbetet.

Rädda Barnen kommenterar också förslagen kring barns möjlighet att föra fram klagomål i skolan, och lyfter vikten av att barn ska kunna få sina klagomål undersökta även utan vårdnadshavarens godkännande samt att en bred utredning kring barns möjligheter till upprättelse när rättigheter kränks tillsätts, som ska se över barns klagomöjligheter inom alla områden, inte enbart skolan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.