Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens svar på en remiss om en ny modell för statsbidrag inom brottsofferområdet

Nyhet -

Rädda Barnens svar på en remiss om en ny modell för statsbidrag inom brottsofferområdet

Rädda Barnen har svarat på en remiss om en ny modell för statsbidrag till ideella organisationer inom brottsofferområdet. Förslagen handlar om att förenkla hanteringen av statsbidragen och att en aktör ska få i uppdrag att undersöka hur kommuner anlitar enskilda verksamheter och finansierar skyddade boenden.

Rädda Barnen är positiva till att administrationen kring statsbidrag förenklas och till förslaget om att utreda kommuners finansiering av skyddade boende. Däremot tycker Rädda Barnen att utredningen inte tillräckligt ser att barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen blir svensk lag 1:a januari 2020. Rädda Barnen tycker därför att tillägg bör göras utifrån att, och hur, barnets bästa ska vara avgörande i samtliga frågor och särskilt i dessa:

 • Barns utsatthet för våld bör synliggöras mer, utifrån barns rätt till skydd mot fysiskt, psykiskt, försummande och sexuellt våld (artikel 19).
 • Kommuner behöver ha ett barnperspektiv i brottsofferarbetet för att kunna se till barnets bästa och rätten till hälsa (artikel 24).
 • Barn som bevittnar eller upplever våld i hemmet bör utgöra en egen målgrupp i förordningen, bland annat mot bakgrund av barns rätt att få sina åsikter beaktade vid bedömning av barnets bästa (artikel 12) samt att barn ofta har andra behov än vuxna brottsoffer.
 • Skyddade boenden bör ges stabila ekonomiska förutsättningar för att kunna tillgodose barns rätt att delta i aktiviteter (artikel 2), rätten till fritid och lek (artikel 31) samt till utbildning (artikel 28).

 • Slutligen vill Rädda Barnen vill särskilt understryka att barn som bevittnar eller upplever våld i hemmet ar brottsoffer.
  De är inte "enbart" anhöriga. Barn drabbas hårt av våld och deras hälsa och utveckling kan ta skada. Barn har rätt att slippa se, höra eller känna till att en förälder blir slagen av en annan förälder eller närstående. Hemmet ska vara en trygg plats där barnet får möjlighet att utvecklas på ett gynnsamt sätt, men barn som upplever våld i hemmet lever med oro och rädsla. Rädda Barnen ser hur upplevelser av våld får både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och att effekten innebar ett stort folkhälsoproblem.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.