Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen: Trygghetspaket riskerar att få motsatt effekt

Nyhet -

Rädda Barnen: Trygghetspaket riskerar att få motsatt effekt

Rädda Barnen har tagit del av de förslag som idag presenterats av regeringen för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet, otrygghet och dödligt våld. Rädda Barnen vill inledningsvis understryka att dessa problem är oerhört allvarliga och oroväckande. Däremot saknar Rädda Barnen ett tydligt barnrättsligt perspektiv på såväl problemanalysen som de förslag som presenteras.

Visitationszoner riskerar att öka risken för rasism, stigmatisering och utanförskap
Rädda Barnen konstaterar med oro att regeringen går vidare med förslagen om visitationszoner.
Vi ser stora risker med att det görs skillnad på barn och barn – särskilt utifrån vart barnet bor, var barnets föräldrar är födda samt hur barnet ser ut. Vi hör redan nu barn berätta att de utsätts för visiteringar och identitetskontroller på väg hem från skolan. Barnen berättar att de upplever att detta beror på att de vistas i ett visst område eller har en viss hudfärg, och att de blir portade från att vistas på vissa platser utifrån sin ålder.

I debatten om visitationszoner har det redan konstaterats att åtgärden har ett svagt stöd i forskningen. Det är särskilt allvarligt att gå vidare med ett förslag som tydligt kränker barns rätt till integritet, privatliv och rörelsefrihet – då förslagets effekt är oklar.

Vi behöver ett ökat fokus på hur tilliten till socialtjänsten ska öka – snarare än att utöka dess repressiva och tvingande funktion
I pressträffen framkommer även förslag om att sänka åldersgränsen för insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke. Även om denna möjlighet, i vissa fall, skulle kunna vara tillämplig och öka barns rätt till stöd och insatser, så behöver vi se ett annat fokus på socialtjänstens roll och hur socialtjänsten behöver utvecklas. Rädda Barnen erfar att socialtjänsten idag alltför ofta saknar tillgänglighet, relevans och förtroende hos många barn, unga och föräldrar – särskilt i utsatta områden. För att säkerställa att barn och familjer får rätt stöd i tid, behöver socialtjänsten, och andra samhällsinstanser, bli mer tillgängliga och relevanta att söka, och ta emot, frivillig hjälp ifrån. Att enkom fokusera på att öka förutsättningarna för tvång riskerar att få till motsatt effekt.

Barn är inte primärt potentiella brottsutövare
Slutligen ser Rädda Barnen att just brottsförebyggande arbete blir ett allt för snävt begrepp. Rädda Barnen har verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet – där vi möter barn, unga och föräldrar. Det gör vi inte för att barn som växer upp i dessa områden är potentiella brottsutövare. Vi finns där för att barn i dessa områden lever med större risker än andra barn, i alltifrån fysisk och psykisk hälsa, till möjlighet till stöd, inflytande och trygghet.

Oavsett var i Sverige barn växer upp behöver barns rätt till trygga uppväxtvillkor vara i fokus. Erfarenhet av våld och trauma till en otrygg boendesituation och utanförskap är faktorer som ökar risken för en ogynnsam utveckling för barn – oavsett om det handlar om att hamna i kriminalitet, eller att fara illa på något annat sätt. Därför önskar vi konkreta förslag på hur samhället ska säkerställa trygga uppväxtvillkor för barn, med tillgång till tidigt stöd och hjälp. Det tror vi är grundläggande steg för ökad trygghet för barn.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.