Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss om skydd för barn som bevittnar brott

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss om skydd för barn som bevittnar brott

Rädda Barnen har svarat på remiss Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32). Remissen innehåller förslag om en ny straffbestämmelse - barnfridsbrott - som gör det straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet. Remissen innehåller också förslag om en ny straffbestämmelse om uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Rädda Barnen välkomnar förslaget om ett särskilt straffansvar för den som utsätter ett barn för att bevittna våld i nära relation. Det är en fråga som vi tillsammans med många andra barnrättsorganisationer har drivit länge. Rädda Barnen anser dock att kravet på att barnet ska ha sett eller hört gärningen är problematiskt ur ett barnrättsperspektiv. Rädda Barnen anser att barnfridsbrottet bör omfatta barns upplevelser av våld och inte enbart bevittnande. Barn registrerar våld med både syn-, hörsel- och känselintryck. Känselintrycket är i dessa situationer minst lika skrämmande som de direkta syn- eller hörselintrycken.

Artikel 39 i barnkonventionen ställer krav på staterna att vidta åtgärder för att hjälpa barn som har utsatts för någon form av våld eller övergrepp. De grundläggande principerna i barnkonventionen kräver att sådana åtgärder ska vara tillgängliga för alla barn som har drabbats, utan åtskillnad, och att barnets bästa måste komma i främsta rummet. Rädda Barnen anser att det behövs en rad åtgärder utöver kriminalisering för att ge de barn som upplever våld i hemmet den hjälp och det stöd som de har rätt till:

  • Rädda Barnen understryker vikten av att den särskilda företrädaren för barn har särskild utbildning om barns rättigheter, barns utsatthet för våld och övergrepp och hur man kommunicerar med barn i olika åldrar och utvecklingsstadier.
  • Rädda Barnen ser ett behov av att rättsprocessen blir mer barnanpassad och att yrkesverksamma inom hela rättskedjan får ökad kunskap om barns rättigheter.
  • Rädda Barnen anser att frågan om hur barns behov av stöd i samband med olika rättsprocesser kan tillgodoses på bästa sätt behöver utredas vidare.
  • Rädda Barnen anser att barnahusens verksamhet behöver lagregleras så att alla barn som drabbas av våld får ett likvärdigt och samordnat stöd utifrån barnets bästa i hela landet.
  • Rädda Barnen anser att regeringen noga behöver följa utvecklingen av handläggningstider inom rättssystemet och även se över möjligheten att minska tidsfristen för handläggning av brott mot barn.

Genom den föreslagna nya bestämmelsen görs barn till målsägande och erkänns därmed fullt ut som brottsoffer. Det är ett stort steg framåt för att stärka rättigheterna för barn som upplever våld i hemmet men det behövs ytterligare lagstiftningsåtgärder för att stärka barns skydd mot våld. Rädda Barnen anser att det behöver införas en ny bestämmelse om misshandel av barn i brottsbalken som är förenlig med artikel 19 i barnkonventionen och det s.k. agaförbudet i 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB).

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.