Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen: Sida bör ompröva beslutet att säga upp biståndskontrakt

Nyhet -

Rädda Barnen: Sida bör ompröva beslutet att säga upp biståndskontrakt

Den 15 mars i år meddelade Sida att de säger upp avtalen med de 17 organisationer (SPO:er), däribland Rädda Barnen, som får stöd via strategin för utvecklingssamarbete med det civila samhället. Totalt påverkar beslutet mer än 1750 avtal som dessa organisationer har med samarbetspartners. Beslutet kommer bara några veckor efter att Sida fått i uppdrag från regeringen att analysera biståndet till civilsamhället. Närmare bestämt ska Sida undersöka om myndigheten själv kan ta över rollen som förmedlare av bistånd till organisationer som idag får stöd inom strategin för civilsamhället.

Sidas analys ska presenteras den 15 maj, men redan igår kom en första delrapport. Den visar att myndigheten skulle behöva nyanställa över 400 personer för att ta över den verksamhet som Rädda Barnen och andra organisationer bedriver. Men framför allt lyfter Sida fram att myndigheter och civilsamhällesorganisationer har olika roller i relation till de lokala civilsamhällen dit biståndet går. De 17 organisationer som idag förmedlar bistånd kan till exempel driva gemensamt påverkansarbete med samarbetsorganisationer, bidra till att stärka kapaciteten hos dessa organisationer, samt nå en mångfald av människor. Om Sida tog över den verksamheten skulle förutsättningarna att nå målen också påverkas, enligt myndighetens egen analys.

Rädda Barnen är kritiska till att Sida valt att säga upp CSO samarbetsavtalet med oss trots att myndigheten ännu inte genomfört den konsekvensanalys som regeringen beställt. Det är svårt att få en överblick av beslutets konsekvenser för de tusentals organisationer runt om i världen som berörs. Men helt klart är att många barn och barnrättsförsvarare kommer att drabbas. För Rädda Barnens del handlar det om 158 samarbetspartners i mer än 40 länder som idag får stöd via strategin för civilsamhället. Stödet går bland annat till organisationer som arbetar emot barnäktenskap och könsstympning i Senegal, för stärkt barnomsorg i Kosovo, till barnklubbar i Rwanda som arbetar för att barn med funktionsnedsättning ska få tillgång till utbildning, och till organisationer som engagerar barn i miljö- och klimatfrågor.

Den typ av kontrakt som nu sägs upp är dessutom särskilt värdefulla för våra samarbetsorganisationer. Strategin för civilsamhället är unik eftersom själva målet är att skydda det demokratiska utrymmet för organisationer och nätverk att verka fritt och bli starkare som oberoende röster. Stödet skapar unika möjligheter för Rädda Barnen och våra samarbetspartners att samverka kring frågor som möter tufft politiskt motstånd, till exempel barns rätt att delta i samhället, flickors sexuella och reproduktiva rättigheter, eller att stoppa våld mot barn. En av de slutsatser som Sida lyfter fram i sin delanalys är civilsamhällets unika roll, i jämförelse med en statlig myndighet, som bland annat innebär att Rädda Barnen kan driva gemensamt påverkansarbete med våra samarbetsorganisationer. Detta samarbete blir allt viktigare i en värld av demokratisk tillbakagång och växande motstånd mot mänskliga rättigheter.

Rädda Barnen har nu behövt meddela våra 158 samarbetsorganisationer att kontrakten med Sida avslutas den sista december 2024. Beskedet har skapat stor skada, oro och osäkerhet. Att säga upp kontrakt, trots att dessa organisationer inte har misskött sig eller gjort något fel, innebär ett hårt slag mot den tillit som byggts upp mellan Rädda Barnen och modiga organisationer som ofta arbetar under svåra förutsättningar i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika. I förlängningen riskerar det att drabba bilden av Sverige och den svenska statens trovärdighet som biståndsgivare och samarbetspartner.

Biståndet bör inte styras av hastiga beslut utan konsekvensanalyser. Därför vill Rädda Barnen att Sidas beslut om att bryta kontrakten omprövas. Men Rädda Barnen är samtidigt övertygade om att mycket kan - och bör - förbättras i förmedlingen av bistånd via organisationer i civilsamhället. Vi vill att mer resurser och inflytande ska finnas hos våra samarbetsorganisationer. Det är något vi arbetar för inom vår egen rörelse och i vårt påverkansarbete såväl i Sverige som globalt.

Sammanfattningsvis vill Rädda Barnen därför att regeringen och Sida: 

  • Skyndsamt omprövar beslutet att avsluta alla kontrakt inom civilsamhällesstrategin i förtid.

  • Sätter lokala samarbetsorganisationer och deras egna analyser och rekommendationer i fokus för utredningar och reformer som kan effektivisera civilsamhällesbiståndet.

  • Säkerställ att barns rättigheter – inklusive rätten att delta i beslut som påverkar dem – finns med hela vägen när biståndet utreds och reformeras.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.