Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Idag presenterades utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Rädda Barnen är mycket positiva till de förslag som läggs fram och vill särskilt lyfta vikten av att regeringen går vidare med utredningens förslag om att Sverige ska förbinda sig att följa det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism. Protokollet ger barn, eller deras ombud, möjlighet att föra fram klagomål till FN:s kommitté för barns rättigheter, när rättigheter har kränkts och barnet inte har kunnat få upprättelse i hemlandet.

Mänskliga rättigheter är inte något värda om de inte går att utkräva eller få upprättelse för när de kränks. Detta är en grundläggande princip när det handlar om mänskliga rättigheter. Det är den stora skillnaden mellan att ha rätt och få rätt. Barn ska, precis som vuxna, kunna föra fram klagomål och få upprättelse när deras mänskliga rättigheter kränks. Det är en nyckelkomponent för genomförandet av barnkonventionen i praktiken och är också en logisk följd av att barnkonventionen sedan 2020 gäller som svensk lag.

När FN:s kommitté för barnets rättigheter granskade hur Sverige lever upp till barnkonventionen i januari i år, kom kommittén med många rekommendationer om att Sverige måste stärka möjligheterna för barn i olika utsatta situationer att kunna föra fram klagomål och få upprättelse när deras rättigheter kränks. Med de förslag som utredningen lägger fram, i synnerhet om vi ser till helheten, kommer dessa barn att få det lättare att få upprättelse vid rättighetskränkningar.

Utredningen har på ett och ett halvt år gjort ett gediget arbete med att utreda de tre stora frågorna som den hade på sitt bord, som är av stor vikt för att stärka barns mänskliga rättigheter i Sverige. Rädda Barnen vill särskilt lyfta fram betydelsen av att utredningen har träffat och lyssnat på de barn som dessa förslag kommer att beröra mest. Det är glädjande att se hur stor vikt som läggs på barns åsikter i utredningen.

Det viktigaste från utredningen som Rädda Barnen vill lyfta fram är:

  • Sverige ska förbinda sig till att följa tilläggsprotokollet - Detta är en viktig sista utväg för att barn ska kunna få upprättelse när deras rättigheter kränks och Sverige har tidigare förbundit sig att följa liknande protokoll till andra konventioner om mänskliga rättigheter.
  • Förstärkning av barns möjligheter att föra fram klagomål i Sverige när rättigheter kränks – Här lägger utredningen fram ett flertal förslag där Rädda Barnen vill påpeka vikten av att förslagen genomförs i sin helhet – det är då dessa kommer att få effekt för barn i de mest utsatta situationerna
  • Statligt stöd till barnrättsbyråer inom civilsamhället – barn behöver stöd och hjälp i sina kontakter med olika myndigheter, ett stöd som är oberoende från stat, kommun eller region. Här fyller civilsamhället en viktig roll i att agera ombud för barn i utsatta situationer och det är glädjande att utredningen föreslår att staten ska finansiera särskilda barnrättsbyråer som kan fylla denna funktion.

Att stärka möjligheterna att föra fram klagomål och få upprättelse när rättigheter kränks är av särskild vikt för barn i de mest utsatta situationerna. Barn som ofta faller mellan olika myndigheters ansvar, barn som inte alltid har sina vårdnadshavares stöd, barn som utsätts för flera rättighetskränkningar samtidigt. Idag har dessa barn väldigt svårt att föra fram klagomål, det finns inte alltid en given ansvarsbärare, de instanser som finns är okända bland barn, inte tillgängliga eller anpassade efter barn och de allra flesta kräver att vårdnadshavarna driver ärendet för barnets räkning. En grupp barn som har särskilt svårt är barn som är omhändertagna i samhällsvård. Om dessa barn inte blir hörda, inte anser att rätt beslut har fattats, blir vanvårdade i sin placering, även när de blir utsatta för våld, så har de oerhört svårt att veta hur de ska föra fram klagomål, kunna överklaga beslut, eller få upprättelse för vanvården.

Utredningen lämnades idag över till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, som är ansvarig för regeringens barnrättspolitik. Camilla Waltersson Grönvall har under sin tid som Socialtjänstminister visat ett stort engagemang för att stärka barnrättsperspektivet i Sverige. Rädda Barnen hoppas därför att hon tar denna utredning på allvar och ser till att de förslag som ges genomförs så snart som möjligt.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.