Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Socialstyrelsens uppdrag om förslag till insatser utan föräldrars samtycke

I går meddelade regeringen att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan öka. Uppdraget är en del i regeringens särskilda åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktprogrammet.

Rädda Barnen instämmer i vikten av att ge stöd och hjälp till barn som har det svårt.Tillgång till öppna och tidiga insatser, anpassade efter barns och ungas behov, är centrala i arbetet med att skydda och stödja barn. Vi vet att barn ibland vill ha stöd och hjälp men inte får insatser eftersom den ena eller båda vårdnadshavarna säger nej. Rädda Barnen har under flera år välkomnat förslag i denna riktning och påpekat brister i nuvarande lagstiftning (t.ex. i vårt yttrande över slutbetänkandet från Utredningen om tvångsvård för barn och unga). Att i vissa fall kunna erbjuda insatser utan vårdnadshavarens godkännande ser vi som en förutsättning för att socialtjänsten i högre grad ska kunna arbeta utifrån principen om barnets bästa och vi anser att det skulle medföra ett ökat barnrättsperspektiv där barnets ställning som aktör stärks.

Rädda Barnen välkomnar särskilt att Socialstyrelsen ska se över om fler typer av insatser behövs, samt om det så kallade mellantvånget i LVU även ska kunna användas vid brister i barnets hemmiljö. Rädda Barnen kommer ofta i kontakt med barn där socialtjänsten varit inkopplad och där barnet uppfattar att socialtjänsten inte gjort något, trots att barnet berättat om allvarligare brister i hemmiljön. Ofta har socialtjänsten gjort flera försök att hjälpa familjen men föräldrarna har sagt nej. En förhoppning är att det i Socialstyrelsens förslag finns större utrymme för att lyssna på barnet och låta barnets behov avgöra insats.

Rädda Barnen vill understryka att det inte främst får handla om att tvinga till insatser bortom både barns och föräldrars vilja. Det har redan i media lyfts fram som en repressiv åtgärd och utifrån samhällsskyddsaspekter. Det är en retorik som innebär en förskjutning från att sätta barnets bästa i fokus och går stick i stäv med barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Syftet med att utöka socialtjänstens befogenheter måste vara att göra barn mer delaktiga i beslut kring insatser och i enlighet med barnkonvention beakta barnets bästa även när vårdnadshavaren har en annan åsikt.

Rädda Barnen vill därför starkt betona att de förslag som Socialstyrelsen lämnar måste utgå från barnets rättigheter i barnkonventionen och självklart måste även barns egna röster inhämtas och vara en viktig utgångspunkt för de förslag som lämnas.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.