Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen kommenterar Socialstyrelsens uppdrag om förslag till insatser utan föräldrars samtycke

Nyhet   •   Nov 16, 2019 12:16 CET

I går meddelade regeringen att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan öka. Uppdraget är en del i regeringens särskilda åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktprogrammet.

Rädda Barnen instämmer i vikten av att ge stöd och hjälp till barn som har det svårt.Tillgång till öppna och tidiga insatser, anpassade efter barns och ungas behov, är centrala i arbetet med att skydda och stödja barn. Vi vet att barn ibland vill ha stöd och hjälp men inte får insatser eftersom den ena eller båda vårdnadshavarna säger nej. Rädda Barnen har under flera år välkomnat förslag i denna riktning och påpekat brister i nuvarande lagstiftning (t.ex. i vårt yttrande över slutbetänkandet från Utredningen om tvångsvård för barn och unga). Att i vissa fall kunna erbjuda insatser utan vårdnadshavarens godkännande ser vi som en förutsättning för att socialtjänsten i högre grad ska kunna arbeta utifrån principen om barnets bästa och vi anser att det skulle medföra ett ökat barnrättsperspektiv där barnets ställning som aktör stärks.

Rädda Barnen välkomnar särskilt att Socialstyrelsen ska se över om fler typer av insatser behövs, samt om det så kallade mellantvånget i LVU även ska kunna användas vid brister i barnets hemmiljö. Rädda Barnen kommer ofta i kontakt med barn där socialtjänsten varit inkopplad och där barnet uppfattar att socialtjänsten inte gjort något, trots att barnet berättat om allvarligare brister i hemmiljön. Ofta har socialtjänsten gjort flera försök att hjälpa familjen men föräldrarna har sagt nej. En förhoppning är att det i Socialstyrelsens förslag finns större utrymme för att lyssna på barnet och låta barnets behov avgöra insats.

Rädda Barnen vill understryka att det inte främst får handla om att tvinga till insatser bortom både barns och föräldrars vilja. Det har redan i media lyfts fram som en repressiv åtgärd och utifrån samhällsskyddsaspekter. Det är en retorik som innebär en förskjutning från att sätta barnets bästa i fokus och går stick i stäv med barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Syftet med att utöka socialtjänstens befogenheter måste vara att göra barn mer delaktiga i beslut kring insatser och i enlighet med barnkonvention beakta barnets bästa även när vårdnadshavaren har en annan åsikt.

Rädda Barnen vill därför starkt betona att de förslag som Socialstyrelsen lämnar måste utgå från barnets rättigheter i barnkonventionen och självklart måste även barns egna röster inhämtas och vara en viktig utgångspunkt för de förslag som lämnas.