Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar: Regeringen och SD:s förslag om att vräka familjer kränker barns rättigheter

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar: Regeringen och SD:s förslag om att vräka familjer kränker barns rättigheter

Barn används fortfarande som ett slagträ i debatten om våld, otrygghet och kriminalitet. Rädda Barnen uppmanar återigen samtliga partier i riksdagen att inför varje förslag och utspel ta avstamp i vår barnrättsbaseradechecklista. Förslag som kränker barns rättigheter, som inte bygger på kunskap och evidens utifrån barns verklighet, är aldrig en hållbar lösning på samhällsproblem.

Det är nu ett halvår sedan riksdagsvalet 2022. Rädda Barnen följde noggrant valrörelsen och förslag och utspel som berörde barn och barns rättigheter. Ju längre in i valrörelsen vi kom desto fler förslag och utspel gavs som kränkte såväl barns som föräldrars rättigheter, byggde på felaktiga uppfattningar om verkligheten och som inte var grundade på vedertagen kunskap och evidens. Barn användes som ett slagträ i debatten om såväl våld, otrygghet och kriminalitet. Detta fick Rädda Barnen att tillsammans med Bris lansera en barnrättsbaserad checklista med uppmaningar inför kommande utspel och förslag som berörde barn:

  • Bygger förslaget på kunskap och erfarenheter från dem som förslaget gäller. Har vi pratat med barn, unga och familjer som grund till förslaget?
  • Bygger förslaget på beprövad kunskap, forskning och evidens?
  • Är förslaget förenligt med barnets mänskliga rättigheter som slås fast i grundlagen, Europakonventionen och FN:s konvention om barnets rättigheter?

Det är nu mars 2023. Rädda Barnen upplever att det finns all anledning att påminna om denna checklista. Vi har, sedan riksdagsvalet sett flera förslag och utspel som tydligt kränker barns rättigheter, och som dessutom inte bygger på vedertagen kunskap och evidens, eller på barn och ungas verklighet. Visitationszoner, sänk straffbarhetsålder samt möjligheten att omvandla permanenta uppehållstillstånd är bara några exempel där ovan nämnda checklista blir viktig att påminna om.

Vräkning av familjer är inte lösningen
För en vecka sedan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ett förslag om möjligheten att vräka barnfamiljer där barn begått brott. Vi ser flera problem med detta förslag. Att straffa en familj där ett barn begått ett brott genom att göra familjen hemlös, strider inte bara mot barnets rättigheter enligt Barnkonventionen, en otrygg boendesituation är även en allvarlig risk för barns fysiska och psykiska hälsa, utveckling och skolgång. Förslaget riskerar även att öka risken för fortsatt brottslighet och annan ogynnsam utveckling för barnet.

I argumenten för förslaget används begreppet att ”skärpa föräldraansvaret”. Att skärpa föräldraansvaret borde först och främst innebära att ge förutsättningar för att kunna ge den omsorg och gränssättning som ditt barn behöver. Att stötta föräldrar är en central del av barnrätten och barnkonventionen som numera är svensk lag. Saknas dessa förutsättningar så behöver barnfamiljer ta emot stöd. Att vräka familjer gör motsatsen – och går helt emot barnkonventionen. Det minskar möjligheten att ta emot stöd, det minskar förtroendet till socialtjänst och andra myndigheter och det gör det ännu svårare att vara förälder. Att vräka barnfamiljer är i vår mening inte att ”skärpa föräldraansvaret” - det försvårar snarare än stärker förutsättningen för föräldraansvar.

Trygga uppväxtvillkor för alla barn bör vara i fokus
Den 9 februari granskades Sverige av FN:s barnrättskommitté, utifrån vår efterlevnad av att säkerställa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Under granskningen lyfte kommittén en oro över förslag som bland annat presenterats i Tidöavtalet. Kommittén lyfte vikten av att barnrättsliga analyser alltid görs av lagförslag, att säkerställa att inga nya lagar antas som går i strid med barnkonventionen eller sänker ambitionerna för genomförandet av barns rättigheter gentemot vad vi har idag. Detta gäller även kring förslag som har med våld och otrygghet att göra.

Rädda Barnen vet hur allvarligt våld och kriminalitet drabbar de barn som bor i de hårdast drabbade områdena. Rädda Barnen har i över ett decennium arbetat med trygga bostadssituationer, särskilt för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden. Här har Rädda Barnen många erfarenheter och förslag på andra sätt att öka tryggheten, i stället för att vräka barnfamiljer. Att lotsa och skapa bryggor till stöttande och skyddande samhällsinstanser, samt verka för inflytande och inkludering, ser vi ger en verklig effekt för trygghet.

Rädda Barnen kommer att fortsätta vara tydliga när vi ser förslag som både går emot vedertagen kunskap och evidens, samt kränker barns rättigheter. Vi kommer även fortsatt att erbjuda samarbete och dialog om våra erfarenheter och vår kunskap kring hur vi kan skapa trygga uppväxtvillkor för alla barn, i stället för att lagstifta bort otrygghet genom att göra det värre för barn i stor utsatthet

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.