Rädda Barnen kommenterar Kronofogdens nya siffror om skuldutsatta familjer

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Kronofogdens nya siffror om skuldutsatta familjer

Rädda Barnen tar med stort intresse del av Kronofogdens siffror om situationen för barn i skuldsatta familjer. Vart tolfte barn har minst en överskuldsatt förälder, och det är tydligt att vi måste synliggöra denna grupp på allvar nu. Vi har i Sverige på senare tid sett flera exempel på hur barns uppväxtvillkor blir alltmer ojämlika. Rädda Barnen har även talat med budget- och skuldrådgivare i olika delar av landet, och de bekräftar bilden Bris och Kronofogden ger: Barn påverkas i högsta grad av familjens dåliga ekonomi. Rädda Barnen anser att det behövs en bredare diskussion om orsaken till familjernas utsatta situation. Inte minst är vi kritiska till att barn till personer som har löneutmätning inte får ta del av höjningar i exempelvis barnbidraget. Rädda Barnen skulle vilja se betydande förbättringar på systemnivå för barn i skuldsatta familjer, och för barn i socioekonomisk utsatthet generellt.

I vår senaste studie ”Välfärd inte för alla” undersöker Rädda Barnen den ekonomiska familjepolitiken ur ett barnrättsperspektiv.Undersökningen görs utifrån barnkonventionens artikel 26 och 27 om staternas skyldighet att tillförsäkra barn rätten till social trygghet och en skälig levnadsstandard. De tre senaste årtiondena därefter har inkomstskillnaderna i befolkningen gradvis ökat, oavsett konjunkturer och politiska majoritetsförhållanden. Eftersom ekonomiska familjepolitiken i Sverige i allt lägre utsträckning förmår utjämna de växande inkomstskillnaderna bland barnfamiljer, och uppvisar en allt svagare fattigdomsreducerande förmåga, blir det allt svårare för de familjer som redan lever på marginalen.

Försämringarna över tid för de barnfamiljer i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet kan tydligt kopplas till avtagande familjepolitiska ambitioner. Regeringen presenterade 2013 en utredning som pekade på sambandet mellan låga inkomster och överskuldsättning. I samtal med budget- och skuldrådgivare, har Rädda Barnen uppfattat att de upplever en förskjutning från att familjer tar emot försörjningsstöd till att de istället tar lån. För att komma till rätta med utvecklingen mot ökade klyftor vill Rädda Barnen se höjda lägstanivåer av föräldraförsäkringen och andra system, som följer med samhällets inkomst- och kostnadsökningar.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30