Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar förslag om att Kriminalvården tar över ansvaret för barn dömda för allvarliga brott

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar förslag om att Kriminalvården tar över ansvaret för barn dömda för allvarliga brott

Den 14 augusti presenterades en utredning som föreslår att Kriminalvården ska ta över ansvaret för barn som begår allvarliga brott – och att Sverige återigen ska instifta ungdomsfängelser. Rädda Barnen är djupt oroade över förslaget och över hur Sverige ska lyckas säkerställa rättigheterna för barn som begått brott.

Enligt barnkonventionen har Sverige ett särskilt ansvar för barn som begår brott – barn ska inte behandlas som vuxna. Fokus på samhällets stöd och vård ska vara på rehabilitering och återanpassning till samhället, snarare än straff. Genom instiftandet av ungdomsfängelser och överlåtelse av ansvaret till Kriminalvården ser Rädda Barnen stora risker med att Sverige tar stora steg bort från att säkerställa rättigheterna för barn utsatta för brott.

Rädda Barnen möter barn, unga och föräldrar runt om i landet som på olika sätt drabbats av det dödliga våld som ökat de senaste åren. Rädda Barnen är väl medvetna om att flera allvarliga våldsbrott även begåtts av barn. Därför är det särskilt viktigt att de åtgärder som samhället vidtar, och de påföljder som följer de barn som begått brott, har bäring i såväl forskning som beprövad erfarenhet, men även i barns lagstadgade rättigheter. Det finns väldigt lite evidens och kunskap som visar på att fängelse för barn främjar rehabilitering och återanpassning, och minskar risken för återfall i brott.

Rädda Barnen delar bedömningen att Statens institutionsstyrelse, SiS, har stora brister i sitt uppdrag att ge barn som begått allvarliga brott rätt stöd, vård och rehabilitering. Däremot ser Rädda Barnen ingenting som tyder på att Kriminalvården, som inte har erfarenhet att arbeta med barn, vård och behandling för barn eller barns rättigheter, skulle ha bättre förutsättningar att lyckas.

Det finns tre aspekter med förslaget som Rädda Barnen särskilt vill understryka:
1. I framtiden riskerar allt yngre barn att hamna i fängelse.
I juli tillsatte regeringen en utredning för att se över om straffbarhetsåldern ska sänkas, vilket i sig står i strid med barnkonventionen. Förslaget om ungdomsfängelser bör därför även ses i ljuset av denna utredning, som ska se över om även yngre barn ska dömas till sluten ungdomsvård – LSU. Detta innebär risken att det i framtiden inte endast är 15-17-åringar som döms till LSU och ungdomsfängelse, utan även barn ner i 12-13-årsåldern.
2. Det är inte förenligt med barnkonventionen att placera barn med vuxna om det inte bedöms vara för barnets bästa.

Det framkommer av förslagets utredare att barn inte ska sitta med vuxna lagöverträdare, men Rädda Barnen ser stora risker med att detta ändå kommer att ske, i synnerhet för flickor. I utredningen som ligger till grund för förslaget framkommer det att just flickor kan komma att placeras med vuxna lagöverträdare då det annars finns för få som skulle fylla upp platserna för ungdomsavdelningar för flickor.
3. Barns rättigheter enligt barnkonventionen gäller alla barn, även barn som begått brott.
Förslaget riskerar att bli en del i en förändrad syn på barn och barns rättigheter. Det riskerar att leda till att vissa barn stigmatiseras och stämplas som kriminella och förövare som ska straffas. Alla barn har rätt till en särställning i rättssystemet – med rätt till stöd, vård och rehabilitering.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.