Gå direkt till innehåll
Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Nyhet -

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Rädda Barnen är överlag kritisk till de förslag som framförs, då de innebär sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det är utifrån bestämmelserna i barnkonventionen och vår långa och breda erfarenhet av att möta barn, unga och familjer på flykt som våra synpunkter tagits fram.

Här följer Rädda Barnens tre viktigaste synpunkter:

• Rätten till familjeåterförening är en grundläggande och livsviktig rättighet. Att få leva med sin familj är en avgörande faktor för att människor ska må bra, känna sig trygga och kunna etablera sig i ett nytt land efter en ofta påfrestande flykt. Rädda Barnen anser att tremånadersfristen i dess nuvarande utformning spelar en betydande roll för att barn till alternativt skyddsbehövande och kvotflyktingar ska få sin rätt till familjeåterförening respekterad. Vi avstyrker därför regeringens förslag att begränsa möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för vissa skyddsbehövande.

• Rädda Barnen beklagar djupt att regeringen återigen vill strama åt den humanitära grunden. En sådan åtstramning skulle i stor utsträckning drabba barn, i synnerhet svårt sjuka barn och barn med stark anknytning till Sverige. Att barnkonventionen är svensk lag kräver att Sverige i större utsträckning måste säkerställa att principen om barnets bästa tydliggörs och respekteras, i såväl lagstiftning som praxis. Vi anser att en snävare skrivning skulle innebära en väsentlig försämring av barns rättigheter, vilket skulle strida mot andan och syftet med barnkonventionen och motsäga Sveriges ambition om att stärka barns rättigheter. Rädda Barnen avstyrker därför regeringens förslag om att strama åt den humanitära grunden.

• Rädda Barnen anser att den barnkonsekvensanalys som görs i betänkandet är undermålig, med tanke på den betydande negativa inverkan förslagen riskerar att ha på barn. Att många av de åtstramningar som genomförts i utlänningslagen de senaste åren har haft negativa konsekvenser för barn är något som vi erfarit särskilt sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft 2016. Eftersom det inte gjordes någon officiell utvärdering av den tillfälliga lagens konsekvenser, är det av särskilt stor vikt att förslagen som läggs fram i detta betänkande analyseras grundligt ur ett barnrättsperspektiv. Rädda Barnen hade önskat att regeringen i större utsträckning redovisar hur förslagen överensstämmer med barnrättskommitténs rekommendationer och allmänna kommentarer samt barnkonventionen i sin helhet

Svaret i sin helhet hittar du längst ner på denna webbsida.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.