Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar FN:s nya viktiga erkännande av alla barns rätt till ett hållbart klimat

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar FN:s nya viktiga erkännande av alla barns rätt till ett hållbart klimat

Alla länder, inklusive Sverige, måste agera skyndsamt och kraftfullt för att säkerställa barns rätt till en hållbar planet. Att inte göra det som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen är ett brott mot barns rättigheter. Det är ett av FN:s barnrättskommittés viktiga besked i det dokument som officiellt presenteras idag. Både stat och kommuner måste ta hänsyn till det här beskedet från FN kommenterar Rädda Barnen.

Barns rätt till en ren, hälsosam och hållbar miljö måste erkännas och skyddas av alla regeringar som skrivit under barnkonventionen. I ett banbrytande nytt dokument från FN:s barnrättskommitté som presenteras idag ges riktlinjer och instruktioner kring hur de olika artiklarna i barnkonventionen ska tolkas i relation till den rådande planetära trippelmiljökrisen (föroreningar, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald).

FN:s barnrättskommitté är både ansvarig för att följa upp staters efterlevnad av barnkonventionen och för att ge guidning om hur barnkonventionen ska tolkas till regeringar, myndigheter, domstolar och andra aktörer. I kommitténs 26:e allmänna kommentar som presenteras idag fastställer kommittén att barnkonventionens samtliga artiklar nu måste läsas med klimat- och miljöglasögon och i relation till de kriser världen står inför. Från och med nu kommer dessa frågor vara en viktig del i bedömningen av hur stater lever upp till barnkonventionen. FN:s barnrättskommittés nya allmänna kommentar klargör att klimatfrågan är en av vårt tids största barnrättsfrågor. Eftersom barnkonventionen är lag i Sverige kommer den allmänna kommentaren även påverka tolkningen av svensk lag. Den allmänna kommentaren slår bland annat fast att:

  • Miljöförstöring och klimatförändringar utgör brott mot barns rättigheter, de påverkar varje del av barns liv, inklusive deras mest grundläggande rättigheter som rätten till liv och utveckling.
  • En stats passivitet att agera för att stoppa den globala uppvärmningen eller andra former av miljöförstöring är i sig ett brott mot barnkonventionen.
  • Stater har ett ansvar att lyssna på och stärka barns röster. De ska även underlätta barns arbete för att förhindra miljöförstöring och stoppa klimatkrisen.

Genom sina riktlinjer och råd till alla länder som har skrivit under barnkonventionen uppmanar FN:s barnrättskommitté nu dessa stater att bland annat:

  • Integrera miljö- och klimatfrågor i sitt arbete med att skydda och upprätthålla barns rättigheter.
  • Skydda och stärka barn som agerar för att försvara sin rätt till en hållbar miljö, bland annat genom att säkerställa deras säkerhet, skydda dem från repressalier och att de har tillgång till mekanismer som domstolar för att hålla stater samt andra aktörer ansvariga för brott mot dessa rättigheter.
  • Informera barn om hur hänsyn tas till miljö och klimatfrågor. Barn ska involveras i de beslut som påverkar deras rätt till ett hållbart klimat, biologisk mångfald och en miljö utan föroreningar.
  • Väga in förutsättningarna för framtida generationer att åtnjuta sina rättigheter i beslut.
  • Säkerställa att barns bästa är vägledande i alla beslut som rör klimat och miljö.
  • Reglera och skapa spelregler för privata aktörer som företag, så att de främjar barns rätt till en hållbar miljö i sin verksamhet.
  • Säkerställ ett barnrättsperspektiv i frågor som rör internationellt samarbete kring miljöfrågor, klimatbistånd och klimatfinansiering.

Tusentals barn runt om i världen har involverats i arbetet med den nya allmänna kommentaren. Rädda Barnen har samarbetat med FN:s barnrättskommitté kring konsultationer med barn och med civilsamhället inför framtagandet av dokumentet.

Vi står inför enorma behov av anpassning till en varmare planet och i det arbetet behöver barns bästa vara vägledande. Rädda Barnen uppmanar därför alla aktörer som arbetar med barns rättigheter att ta hänsyn till FN:s barnrättskommittés nya allmänna kommentar.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.