Följ Rädda Barnen

Taggar

Remissvar

Pressbilder

konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag

Nyheter   •   Okt 04, 2013 09:35 CEST

DS 2012:54 – Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag.

Avskaffande av steriliseringskrav

Nyheter   •   Okt 04, 2013 09:34 CEST

Ds 2012:46 – Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet.

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn

Nyheter   •   Okt 04, 2013 09:33 CEST

Sammanfattning remissvar Ds 2012:45. Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Utbildning för elever i samhällsvård

Nyheter   •   Okt 04, 2013 09:30 CEST

Rädda Barnens remissyttrande om Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76).

Skydd av personuppgifter för hotade

Nyheter   •   Okt 03, 2013 09:29 CEST

Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer, Ds 2013:47, Rädda Barnens remissvar.

Barnets bästa måste komma i främsta rummet

Nyheter   •   Okt 02, 2013 22:57 CEST

Rädda Barnen följer med intresse att Högsta domstolen prövar om, och på vilket sätt, barnkonventionen ska användas när svensk lag tolkas. Detta är unikt.

Med rätt att delta

Nyheter   •   Okt 01, 2013 22:15 CEST

Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (2012:69).

Bistånd genom svenska organisationer

Nyheter   •   Okt 01, 2013 22:14 CEST

Remissyttrande: Statskontorets rapport: Bistånd genom svenska organisationer - en översyn av ramavtalssystemet (SOU 2013:2).

Det svenska medborgarskapet

Nyheter   •   Okt 01, 2013 09:28 CEST

Tiden i landet innan barnet har rätt att söka medborgarskap bör vara kortare (2013:29).

Skyndsamhetskrav och tidsfrister för unga

Nyheter   •   Sep 27, 2013 22:12 CEST

Rädda Barnens yttrande över departementspromemoria (DS 2013:30), Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

Det är varje barns rätt att inte bli diskriminerad

Nyheter   •   Sep 26, 2013 14:15 CEST

Alltför många barn och unga i Sverige i dag upplever diskriminering och rasism. Det är regeringens ansvar att skapa förutsättningar för att vi som samhälle ska kunna leva upp till barnkonventionens krav. Men insatserna är för svaga och trenden har inte vänt, skriver Inger Ashing, Rädda Barnen.

Barn måste kunna vara målsägare

Nyheter   •   Sep 03, 2013 01:56 CEST

Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli målsägare. Det är ett sätt att synliggöra det utsatta barnets position och behov.

Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Nyheter   •   Aug 09, 2013 22:10 CEST

Rädda Barnen finner det positivt att flyktingar och de som beviljats internationellt skydd som alternativt skyddsbehövande genom förslaget ges ökade möjligheter till rörlighet inom EU (2013:32).

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Nyheter   •   Aug 07, 2013 22:09 CEST

Uppdraget som utredningen har haft är att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare i syfte att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare (2013:27).

Nya åldersgränser i föräldraförsäkringen

Nyheter   •   Aug 06, 2013 22:08 CEST

Rädda Barnen är huvudsakligen positiv till det som föreslås i en departementspromemoria om ”Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraför-säkringen” (2013/3257/FST).

Ändra hälsoundersökning av asylsökande

Nyheter   •   Jun 25, 2013 22:06 CEST

Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. med anledning av att papperslösa och gömda från och med den 1 juli 2013 ska få utökad rätt till vård (SOSFS 2011:11).

Tidig elitsatsning kränker våra barn

Nyheter   •   Jun 11, 2013 14:17 CEST

Kommunerna bör ha villkor för sitt ekonomiska stöd.

Vi kan göra slut på den extrema fattigdomen

Nyheter   •   Maj 31, 2013 01:48 CEST

I går kväll släpptes den första i en rad rapporter kring vad som borde komma efter det att Millenniemålen upphör 2015.

Mottagande av nyanlända elever

Nyheter   •   Maj 30, 2013 22:04 CEST

Kontrollfunktioner saknas och nyanlända får inte komma till tals när det gäller inplacering i årskurs (2013:6).

Rädda Barnens samarbete med Megafonen

Nyheter   •   Maj 21, 2013 01:45 CEST

Med anledning av händelserna i Husby har vi fått frågor kring vårt samarbete med organisationen Megafonen.